ROPS.PSO.3321.US.74.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Część I – Realizacja szkolenia pn. Trening zastępowania agresji:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Trening zastępowania agresji. Szkolenie ma trwać 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zajęcia muszą być realizowane równolegle dla obydwu grup, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia dwóch grup w jedną. Zatem łącznie do realizacji są 64 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowych, następujące po sobie dla grupy I i II jednocześnie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności modyfikacji nieadaptacyjnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie znajomości metod i technik pomagających opracować trudne emocje i uczących dziecko dojrzalszych sposobów regulacji emocjonalnej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część II – Realizacja szkolenia pn. Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 2 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze wspomagania rozwoju i metod pracy z dzieckiem z FAS/FASD oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część III – Realizacja szkolenia pn. Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie składa się z trzech modułów: Teoretyczne założenia TSR – wprowadzenie, Metody pracy w nurcie TSR oraz Prowadzenie sesji, trudne sytuacje w pracy metodą TSR. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 72 godziny dydaktyczne (9 dni szkoleniowych, 3 + 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami ideologicznymi TSR oraz technikami i formami pracy możliwymi do wykorzystania jako narzędzia w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Część IV – Realizacja szkolenia pn. Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy organów kontrolnych wojewody i jednostek samorządu terytorialnego prowadzący działania kontrolne w ramach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie monitorowania stosowania zaleceń pokontrolnych w ramach jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone w dni robocze.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 26 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.