Uchwalono „Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”

W dniu 16 listopada b.r. uchwałą nr VI/25/1/2020 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął  „Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”.

Powyższy dokument stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, przyjętej uchwałą nr  VI/24/1/2020 Sejmiku w dniu 19 października 2020 roku.

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej na najbliższe 10 lat. Zawiera m. in. obszerną diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego, misję, cele strategiczne i kierunki działań.

Prace związane z przygotowaniem powyższego dokumentu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jednocześnie współpracował z zewnętrznym Zespołem doradczo-konsultacyjnym, złożonym z ekspertów z różnych dziedzin polityki społecznej. Na koniec, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, projekt dokumentu został poddany konsultacjom z powiatami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz podmiotom, które były zaangażowane w opracowanie „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”.   Mamy nadzieję, że przyjęty dokument stanie się inspiracją dla instytucji systemu pomocy i integracji społecznej oraz dla tych, których nadrzędnym celem działania jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Załączniki: