Kategoria: Publikacje

Synteza zaktualizowanej w 2015 roku „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”

synteza

Niniejsza publikacja powstała w celu przybliżenia zapisów zaktualizowanej w 2015 roku „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/11/6/2015 w dniu 31 sierpnia 2015 roku (http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2015/09/07/1441612606.pdf).

Synteza „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” przedstawia kluczowe elementy tego dokumentu t.j.: misję, cele strategiczne, kierunki działań i działania, priorytety regionalnej polityki społecznej, sposób monitorowania i ewaluacji, a także słowniczek pojęć.

Pełna wersja dokumentu strategicznego, jak i niniejsza synteza są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: old.rops-katowice.pl w zakładce „pliki do pobrania”.

Ekonomia społeczna – broszura informacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2013
(s. 16)

Broszura przygotowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zawiera podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, definiuje podmioty ekonomii społecznej, wskazuje obszary ich funkcjonowania, a także korzyści płynące ze współpracy z tym sektorem. Można w niej również znaleźć informacje na temat instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej w kraju i w województwie śląskim.

Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego

Praca zbiorowa pod redakcją Dominiki Błasiak i Iwony Piątkowskiej-Lipki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2012
(s. 308, tabele, rysunki)

Publikacja wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. z recenzji prof. dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego:

Poszukując instrumentów skutecznego powstrzymania procesu dzielenia się naszego świata na bogatych i biednych, wykluczonych i zintegrowanych ze społeczeństwem stworzono koncepcję pracy socjalnej z osobami, które są ofiarami pauperyzacji i ekskluzji. Nie można oczywiście obronić tezy (patrząc m. in. na doświadczenia rozwiniętych demokracji zachodnich), że będzie to wystarczające lekarstwo na te problemy, ale panuje przekonanie, które podziela autor tej recenzji, że świadome stosowanie profesjonalnej pracy socjalnej zwiększa szanse na skuteczną reintegrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na tym większe uznanie zasługuje podjęcie w recenzowanym opracowaniu ciekawego poznawczo i ważnego społecznie problemu roli pracy socjalnej w działaniach na rzecz wykluczonych. Pozytywnie oceniam zarówno sam pomysł na tego typu opracowanie jak  również jako realizację, a tym samym wartość naukową, ale i aplikacyjną artykułów składających się na recenzowaną książkę oraz charakterystyczne, co nie jest regułą w wielu publikacjach naukowych, ale koniecznością w przypadku pracy socjalnej łączenie teorii z praktyką. (…) Dla recenzenta odwołanie się do doświadczenia życiowego i praktyki zawodowej w zakresie pracy socjalnej wielu autorów artykułów zamieszczonych w książce stanowi wartość samą w sobie i wskazuje na nową, pozytywną tendencję. (…) Warto odnotować tę jakościową zmianę jaką, miejmy nadzieję, zapoczątkowała inicjatywa wydawnicza ROPS Katowice.

Publikacja „Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2013
(s. 104, tabele, schematy, zdjęcia)

Publikacja wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. z recenzji prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Agaty Zagórowskiej: Wzrost skali, natężenia i złożoności problemów społecznych powoduje, że dotychczasowe rozwiązania i instrumenty w coraz mniejszym stopniu przyczyniają się do ich rozwiązania. Poszukiwanie nowych kieruje uwagę badaczy i praktyków w stronę ekonomii społecznej, koncepcji stosunkowo jeszcze mało znanej w Polsce, przez to nierozumianej i niedostatecznie akceptowanej.

Wszelkie działania mające na celu przybliżenie ekonomii społecznej od strony założeń teoretycznych jej funkcjonowania oraz doświadczeń wynikających z podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej działań i generowane przez nie efekty, stanowią z jednej strony ilustrację wykorzystania tkwiących w niej możliwości, z drugiej natomiast służą budowaniu podstaw dla skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych i coraz lepszej współpracy międzyinstytucjonalnej, poprawy jakości usług w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i integracji społeczno-zawodowej.

Recenzowane opracowanie łączy te wszystkie aspekty tworząc spójną i logiczną całość, której głównym walorem jest osiągnięcie całej wiązki celów, do których należy zaliczyć: po pierwsze, przedstawienie ekonomii społecznej jako koncepcji wzbudzającej kontrowersje ze względu na trudności z jej definiowaniem, jej zakresu przedmiotowego i podmiotowego. (…) Po drugie, ukazanie punktów wspólnych ekonomii społecznej i pracy socjalnej zakreślających obszar wzajemnego wspomagania. (…) Po trzecie, uwypuklenie roli podmiotów ekonomii społecznej na rynku pracy w Polsce, a tym samym ich znaczenia w walce z bezrobociem i jako szansy dla osób niepełnosprawnych. (…) Po czwarte, zwrócenie uwagi na istotę i znaczenie przywództwa w działaniach przedsiębiorców społecznych, zaufania PES a także motywacji uczestników przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej. (…) Po piąte, zaprezentowanie dobrych praktyk w sektorze ekonomii społecznej.

Teoretyczno-praktyczny charakter opracowania, wieloaspektowe i wielowymiarowe ukazanie problematyki ekonomii społecznej czyni zeń cenną pozycję, która powinna zainteresować szerokie grono odbiorców, począwszy od studentów poprzez pracowników naukowych o zainteresowaniach mieszczących się w tym obszarze, pracowników tego sektora, aż po decydentów różnych szczebli.