Zakup usługi kompleksowej obsługi prawnej projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie lipiec-grudzień 2016 roku.

Treść informacji: Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi kompleksowej obsługi prawnej projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie lipiec-grudzień 2016 roku.

Termin składania i miejsce składania ofert: Do dnia 21 lipca 2016 roku, do godziny 08:00, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii pokój numer 120.

Opis kryteriów wyboru oferty: Łączna cena brutto – 100%