Zapytanie ofertowe gra edukacyjna z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowe opracowanie i wykonanie 500 sztuk gry edukacyjnej z zakresu ekonomii społecznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin zbierania ofert: Oferty można składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Kryteria brane pod uwagę przy analizowaniu ofert:

  • Cena 70%,
  • Termin realizacji oferty 15%,
  • Doświadczenie oferenta 15%.

Załączniki:

Wybór najkorzystniejszej oferty: w wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

InteliGames sp. z o.o. ul. Nastrojowa 29/12, 02-441 Warszawa
Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 44 380,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniała warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 5 sierpnia 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryteriów:

  • Łączna cena brutto – 70%,
  • Termin realizacji oferty – 15%,
  • Doświadczenie Oferenta – 15%.