Zapytanie ofertowe z dnia 09 listopada 2016 roku na: dokonanie oceny i weryfikacja całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2016 roku po zakończeniu realizacji zadań przez dofinansowane podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Dokonanie oceny i weryfikacji całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych
w 2016 roku w ramach zawartych umów po zakończeniu realizacji zadań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku (szczegółowe sprawdzenie oferty, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót wraz z fakturami, ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji zadań) oraz dokonanie całościowej oceny wykonania prac w siedzibach dofinansowanych podmiotów na terenie województwa śląskiego (przewidywany termin realizacji listopad – grudzień 2016 r.).

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert:
do dnia 16 listopada 2016 r.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe – pełna treść
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W powyższym postępowaniu naj­ko­rzyst­niejszą ofertę zło­żył Pan Rafał Gajdzik (osoba fizyczna).

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 8 480,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 9 listopada 2016 roku oraz jest najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%