Zapytanie ofertowe z dnia 28 listopada 2016 roku na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROPS.PSO.3321.US.7.2016.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 oraz:

 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-217) z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 28,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
 • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wałowej 30,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w  którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 05 grudnia 2016 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załączniki w wersji edytowalnej
 4. Pytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedaży Katowice
Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940 Katowice
Łączna cena brutto: 35.816,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 80%, liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej na umowę o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 30.09.2016 r.– 20%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.