Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przystąpił do przygotowania projektu „Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”. W tym celu w dniu 28 listopada 2017 roku uchwałą nr 2498/228/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego powołał zespół ds. opracowania projektu Programu. Podczas spotkań zespołu, które odbyły się w listopadzie 2017 roku i w styczniu 2018 roku zaprezentowano kolejno diagnozę i część programową projektu dokumentu. W dniu 27 lutego 2018 roku uchwałą nr 461/244/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt „Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023” i skierował go do konsultacji z powiatami. Do dnia 23 marca 2018 roku można było zgłaszać uwagi do projektu dokumentu. W dniu 10 kwietnia 2018 roku uchwałą nr 816/252/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”.