ROPS.PSO.3321.US.92.2018 – Coaching dla pracowników socjalnych realizowany w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi coachingowej dla pracowników socjalnych reprezentujących gminy, biorące udział w projekcie pn. KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Celem realizacji usługi coachingowej jest wsparcie merytoryczne uczestników projektu, to jest pracowników socjalnych, poprzez umożliwianie rozwoju personalnego i zawodowego podczas indywidualnych spotkań z coachem.

Łącznie do zrealizowania będzie maksymalnie: 1950 godzin zegarowych coachingu.  W ramach realizowanych działań zostanie przeprowadzony coaching dla pracowników socjalnych w wymiarze:

  • w 2018 rok – maksymalnie 600 godzin zegarowych realizowanych w ramach I Fazy projektu – Fazy Modelu,
  • w 2019 rok – maksymalnie 630 godzin zegarowych realizowanych w ramach II Fazy projektu – Fazy Pilotażu,
  • w 2020 rok – maksymalnie 720 godzin zegarowych realizowanych w ramach II Fazy projektu – Fazy Pilotażu.

Zrealizowane godziny usługi będą rozliczane w systemie miesięcznym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 18 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.