Ostatnie miejsca na szkolenia międzysektorowe w Bielsku-Białej!

Pomyślna i efektywna współpraca na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zależy przede wszystkim od wzajemnego zrozumienia, poznania realiów i ram, w których działają partnerskie instytucje, a także od sprawnej komunikacji.

Dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z szeroką gamą podmiotów mogą być bezpłatne szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, organizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Terminy szkolenia:

 • 07 listopada 2018r. godz. 09:00 – 15:15 – Szkolenie międzysektorowe dla kadry zarządzającej oraz pracowników kluczowych, reprezentujących różne instytucje, m.in. z obszaru pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, służby zdrowia, sądownictwa, policji.
 • 08 listopada 2018r. godz. 09:00 – 15:15 – Szkolenie międzysektorowe dla pozostałych przedstawicieli w/w instytucji.

Miejsce szkolenia:
Bielsko – Biała, Beskidzkie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, Hotel BIT przy ul. I Dywizji Pancernej 45.

Dla kogo jest to szkolenie?
Decydenci i osoby kluczowe oraz pracownicy instytucji różnych polityk sektorowych, w tym m.in.: jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp.

Cel szkolenia:
Przybliżenie idei partnerstwa różnych podmiotów działających na terenie gmin, przedstawienie znaczenia pracy zespołowej oraz wskazanie dobrych praktyk kooperacji.
Co zapewniamy?

 • Wysoką jakość merytoryczną. Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, posiadających ogromne doświadczenie i wiedzę z zakresu kooperacji:
  Tomasz Schimanek– polityk społeczny, trener, ekspert w zakresie organizacji pozarządowych, rynku pracy i ewaluacji, szkoleniowiec i doradca dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, autor i współautor wielu artykułów i publikacji.
  Piotr Buczek– politolog nauk społecznych, trener, koordynator projektów (fundusze amerykańskie, potem UE), szkoleniowiec, konsultant Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w ramach programu „Dla Dzieci II”, autor Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 10 podkarpackich gmin wiejskich.
  Renata Stefaniak– trenerka, przewodnicząca Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (koordynacja współpracy NGO z JST), autorka/współautorka i realizatorka kilkunastu projektów w obszarze pomocy i integracji społecznej finansowanych z EFS.
 • Materiały dydaktyczne, w tym notes i pendrive z nagranymi materiałami szkoleniowymi.
 • Catering w postaci przerwy kawowej oraz obiadu.

Rekrutacja:
Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniach międzysektorowych.
Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje (załącznik)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.