Raport z przeprowadzonych konsultacji Modelu Kooperacje 3D

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie na temat wstępnego Modelu Kooperacje 3D, opracowanego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Państwa cenne uwagi i spostrzeżenia odnośnie wypracowanego materiału przyczyniły się do nadania modelowi ostatecznego kształtu i umożliwienia rozpoczęcia jego wdrażania.

Zachęcamy do zapoznania sią z zamieszczonym poniżej raportem, w którym znajdziecie Państwo dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji wstępnego Modelu Kooperacje 3D.

Należy jednak pamiętać, że Model Kooperacje 3D nie jest dokumentem ostatecznym. Pilotaż, który właśnie się rozpoczął, ma na celu nie tylko sprawdzenie w praktyce rozwiązań zaproponowanych w modelu, ale także sformułowanie wniosków, w tym dotyczących koniecznych modyfikacji lub poszerzenia założeń oraz identyfikację barier utrudniających współpracę wraz z propozycjami ich likwidacji.

Liczymy, że gminy/powiaty biorące udział w projekcie w trakcie testowania dostarczą nam wielu informacji zwrotnych i wspólnie udoskonalimy Model Kooperacje 3D, aby spełnił swoje funkcje:

  • doprowadził do efektywniejszego gospodarowania lokalnymi zasobami,
  • zainicjował powstanie trwałych praktyk kooperacyjnych, w których usługi społeczne są skoordynowane, nie dublują się i nie są sprzeczne wobec siebie,
  • zaś potrzeby osób/rodzin/grup społecznych będą zaspokajane poprzez włączenie ich w sieć współpracy, opartą o zidentyfikowane zasoby własne oraz społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu podejścia empowerment.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” pod numerem telefonu (32) 730 68 73.