Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku

Uchwałą nr 150/97/VI/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2020 roku.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie trzech zadań konkursowych, w tym:

  1. Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
  2. Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.
  3. Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy.

Do udziału w konkursie uprawnione są:

  • w przypadku realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2: gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł;
  • w przypadku realizacji zadania nr 3: powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie konkursu
  2. Wzór formularza oferty
  3. Regulamin komisji konkursowej
  4. Wzór umowy
  5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania