ROPS.PSO.3321.US.42.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów pod nazwą Zrozumieć dziecko z FAS. Warsztaty mają być zrealizowane dla 4 grup warsztatowych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób dorosłych w każdej z grup). Każdorazowo warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie soboty). Zatem łącznie do zrealizowana są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych, 8 sobót) dla łącznie maksymalnie 32 par, czyli 64 osób dorosłych. Celem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy rodziców adopcyjnych z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwoju, a także zapoznanie ich z metodami terapii i możliwości wsparcia rozwoju dziecka z przedmiotowymi zaburzeniami. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo podczas trwania warsztatów Wykonawca zapewnił opiekę dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (maksymalnie 8 dzieci w każdej grupie, czyli łącznie maksymalnie 32 dzieci). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 marca 2020 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.