ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Część I – Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Rodzina uwikłana w przemoc – rozpoznawanie, diagnoza i wsparcie. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część II – Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – interwencja i pomoc:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – interwencja i pomoc. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Część III – Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja i pomoc:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja i pomoc. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie będzie realizowane dla obu grup równolegle. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Część IV – Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie ma trwać 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe po 24 godziny dla każdej z grup). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie skuteczności działań kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 25 września 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.