Kategoria: Zapytania ofertowe

ROPS.PSO.3321.US.87.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 160 osób, w tym:
a) w 2021 roku – 6 grup szkoleniowych, tj. max 120 osób, w tym:
– 4 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
– 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
– 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
b) w 2022 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
– 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach.
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 64 godziny dydaktyczne.

3) Łączna liczba dni szkoleniowych: 8 dni szkoleniowych.
4) UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość szkolenia musi być bezpłatna dla uczestników i musi być nagrywana/rejestrowana, przy czym nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników szkolenia – na nagraniu musi być widoczny trener. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Zamawiający może również zobowiązać Wykonawcę do realizacji szkolenia zdalnego przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie takie zostanie wówczas przeprowadzone w siedzibie ROPS lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do organizacji szkolenia w formie hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu. Przy czym liczba osób biorących udział w szkoleniu na miejscu będzie ograniczona. Szkolenia w formie hybrydowej zostaną przeprowadzone przy użyciu platformy zapewnionej przez Zamawiającego. Szkolenie zdalne powinno mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy, z zastosowaniem metod aktywizujących, w tym ćwiczeń, rozmów, testów itp. Szkolenie zdalne również musi być przeprowadzone
w dni robocze.
5) Uczestnikami szkolenia będą pracownicy ośrodków wsparcia.
6) Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania technik terapii zajęciowej w tym arteterapii w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.87.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.86.2020 – Świadczenie usług cateringowych dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów (zupa + drugie danie wraz z kompotem) dla dzieci (grupa I – dzieci poniżej 7 lat, grupa II – dzieci w wieku 7-18 lat) przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Plac Jana 13 w okresie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania limitu 2160 obiadów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.86.2020 – Świadczenie usług cateringowych dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych, do celów sanitarno-epidemiologicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników oraz szczepień przeciwko grypie pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych, do celów sanitarno-epidemiologicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników oraz szczepień przeciwko grypie pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2021 roku.
 2. Wykonawca obejmie pracowników oraz inne osoby Zamawiającego (kandydatów do pracy, stażystów) opieką zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.), Kodeksie Pracy oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.
 3. Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego obejmuje wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz orzekanie
  o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy. Ponadto, zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Wykonawcę obejmuje również realizację szczepień przeciwko grypie pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 4. Zamawiający wymaga, aby siedziba Wykonawcy lub filia/oddział, w której świadczona będzie opieka zdrowotna znajdowała się na terenie miasta Katowice. Z kolei realizacja szczepień przeciwko grypie ma zostać zrealizowana w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych, do celów sanitarno-epidemiologicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników oraz szczepień przeciwko grypie pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2021 roku.

Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2021 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2021 r.).
 2. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykaz pomieszczeń wraz z ich rozłożeniem zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne, od godziny 16:00. Niektóre określone czynności będą odbywać się sporadycznie (przykładowo raz na kwartał) w okresie obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym.
 4. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych usługą sprzątania i utrzymania czystości, w tym powierzchni biurowych, socjalnych oraz korytarzy wynosi 617,56 m2.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres styczeń – grudzień 2021 roku z możliwością zmiany powierzchni do sprzątania (zmniejszenia lub zwiększenia) i/lub zakresu realizowanych usług związanych ze sprzątaniem i zawarcie z Wykonawcą odpowiedniego aneksu do umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w następujących terminach:
  a) 11 grudnia 2020 roku (piątek) w godz. od 09:00 do 14:00,
  b) od 14 do 15 grudnia 2020 roku (poniedziałek-wtorek) w godz. od 09:00 do 14:00.
  Wykonawca winien zgłosić telefonicznie (32 730 68 72) lub mailowo (zamowienia@rops-katowice.pl lub kreclik@rops-katowice.pl) chęć udziału w wizji lokalnej (oględzinach) podając proponowany przez siebie termin i godzinę.

czytaj dalej o: Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2021 r.).

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach i Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu w 2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13 w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość realizacji usługi na terenie województwa śląskiego w innych miejscach niż siedziba Zamawiającego, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach i Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu w 2021 roku.

ROPS.PSO.3321.US.84.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi zajęć. Zamówienie podzielono na 12 części.
czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.84.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.82.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa szkoleń dla uczestników projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie podzielono na 2 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.82.2020 – Świadczenie usług obejmujących obsługę szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.85.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 2 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze wspomagania rozwoju i metod pracy z dzieckiem z FAS/FASD oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.85.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.81.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Pomaga.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na prowadzeniu w jednym obiekcie mieszkalnym 25 miejsc czasowego pobytu (25 miejsc noclegowych/bytowych, dalej zwanych MCP lub obiektem MCP) dla dorosłych/pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej (mieszkańców DPS) powracających z oddziałów szpitalnych lub kandydatów na mieszkańców DPS (dalej zwanych mieszkańcami lub mieszkańcami MCP).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.81.2020 – Prowadzenie miejsc czasowego pobytu (MCP) dla mieszkańców/kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej wraz z testowaniem na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Śląskie Pomaga.

ROPS.PSO.3321.US.83.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 160 osób, w tym:
a) w 2021 roku – 6 grup szkoleniowych, tj. max 120 osób, w tym:
– 4 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
– 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
– 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
b) w 2022 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
– 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach.
2) Łączna liczba godzin dydaktycznych usługi szkoleniowej: 64 godziny dydaktyczne.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.83.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

Dostawa mebli do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa transportem zorganizowanym mebli zgodnie ze poniższym podziałem do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie meble muszą być nowe, bez żadnych śladów użytkowania (np. bez zarysowań, plam, itp.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia mebli tzw. powystawowych (czyli wysiedzianych, przykurzonych, przybrudzonych, itp.). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby meble były dostarczone w paczce (czyli były do samodzielnego złożenia), z zastrzeżeniem, że instrukcja oraz wszystkie elementy niezbędne do ich złożenia będą jednocześnie dostarczone wraz z meblami. Na wszystkie meble Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby placówki. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz koszty związane z ewentualną wymianą mebli poniesie Wykonawca. Wszystkie meble muszą spełniać parametry podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie podzielono na 10 części.

czytaj dalej o: Dostawa mebli do placówki w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13

ROPS.PSO.3321.US.74.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.74.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa projektora multimedialnego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby ROPS projektora multimedialnego/rzutnika w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Wykonawca na zaproponowany sprzęt udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji, licząc począwszy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Czas na usunięcie usterki wyniesie maksimum 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca.

czytaj dalej o: Dostawa projektora multimedialnego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.80.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.80.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.79.2020 – Wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem coachingu jest wzrost kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną poprzez dzielenie się informacjami, wymianę doświadczeń oraz opracowanie długofalowych planów działania. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 372 godziny zegarowe coachingu, które rozliczane będą w systemie miesięcznym. Coaching grupowy winien być realizowany w dni robocze od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. dotyczy 2021 roku: do realizacji jest maksymalnie 240 godzin zegarowych coachingu, dla około 20 grup, dla maksymalnie 160 osób, w terminie od 01 stycznia 2021 do 15 listopada 2021 roku,
 2. dotyczy 2022 roku: do realizacji jest maksymalnie 132 godziny zegarowe coachingu, dla około 11 grup, dla maksymalnie 88 osób, w terminie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju zajęcia coachingowe mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość zajęć musi być bezpłatna dla uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Coaching grupowy w formule zdalnej powinien mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń, z zastosowaniem wszelkich metod aktywizujących. Coaching grupowy w formie zdalnej również musi być przeprowadzony w dni robocze.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.79.2020 – Wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.78.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.78.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS.PSO.3321.US.77.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.77.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: Dostawa sprzętu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

ROPS.PSO.3321.US.76.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.76.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.75.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.75.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 5 części:

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.73.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, 2+1). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 30 osób. Szkolenia mają zostać zrealizowane w następujących terminach: grupa 1 – 06-07 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 14 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych), grupa 2 – 08-09 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 15 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych). Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wypracowanie skutecznych metod pracy przez kadry realizujące, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia winien jest zapewnić salę szkoleniową na każdy dzień szkoleniowy dla każdej z grup. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.71.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część II – Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 3 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

Część III – Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy i ŚDS, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 8 grup szkoleniowych,o maksymalnej liczebności 20 osób każda.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.70.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS , w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

Część III – Bezpieczny pracownik.:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik., w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 10 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 200 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.69.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II. Zamówienie zostało podzielone na III części:

Część I – Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część II – Rządowe programy wsparcia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Rządowe programy wsparcia, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

Część III – Bezpieczny pracownik:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia pn. Bezpieczny pracownik, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) dla każdej z 20 grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie dla maksymalnie 400 osób

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.68.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II

ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu 4600 testów RT-PCR na obecność koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2) dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych z wyłączeniem pracowników instytucji, którzy byli testowani w ramach innych projektów bądź środków bezpośrednio pochodzących z budżetu państwa. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.67.2020 – Przeprowadzenie testów RT-PCR na obecność COVID-19 organizowane w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1800 kompletów materiałów szkoleniowych oraz 880 sztuk pamięci przenośnych, w tym 920 kompletów materiałów szkoleniowych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 880 kompletów materiałów szkoleniowych i 880 sztuk pamięci przenośnych w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II, zgodnie z poniższą specyfikacją.

czytaj dalej o: Sukcesywna dostawa materiałów szkoleniowych i pamięci przenośnych do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 10 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 200 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
a) 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
2) w 2021 roku – 8 grup szkoleniowych, tj. max 160 osób, w tym:
a) 3 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 2 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych dla łącznie 10 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS oraz działalnością zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Cykl szkoleniowy pozwoli także na doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Kompendium wiedzy pracownika socjalnego. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej, Rządowe programy wsparcia oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 20 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 400 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 4 grupy szkoleniowe, tj. max 80 osób, w tym:
a) 2 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
c) 1 grupa szkoleniowa w Częstochowie,
2) w 2021 roku – 16 grup szkoleniowych, tj. max 320 osób, w tym:
a) 9 grup szkoleniowych w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 4 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 480 godzin dydaktycznych dla łącznie 20 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych z obszaru pomocy społecznej, prawnych aspektów rządowych programów wsparcia i zasad ich wdrażania oraz zagadnień wynikających z niektórych ustaw, jak również doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

czytaj dalej o: ROPS.PSO.3321.US.65.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.