Przygotowanie do druku oraz druk 2500 egzemplarzy informatora poświęconego adopcjom, który zostanie wydany w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 16 listopada 2016 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku oraz druk 2500 egzemplarzy informatora poświęconego adopcjom, który zostanie wydany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce oraz termin składania ofert:
1)  Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
2) Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załączniki w formie edytowalnej

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski
Kostrogaj 1
09-400 Płock
Łączna cena brutto: 5.535,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła ww. firma.