Spotkania z dotacjobiorcami

W grudniu 2016 r. odbyło się siedem spotkań z dotacjobiorcami, którzy uzyskali dofinansowanie w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na projekty służące opracowywaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji.

Podczas spotkań członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji omawiali zasady prawidłowego przygotowywania programów rewitalizacji oraz zwracali uwagę na najpowszechniejsze błędy pojawiające się w ww. dokumentach.

Przedstawiciele zespołu projektowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawili m.in. zasady finansowania i kwalifikowalności kosztów, wytyczne związane z rozliczaniem projektów i sprawozdawczością. Ponadto wskazali na najistotniejsze obowiązki dotacjobiorców, w tym związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz informacją i promocją.

Poniżej zamieszczone zostały prezentacje ze spotkań: