Konsultacje wstępnego modelu kooperacji.

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w konsultacjach Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokument powstał przy udziale ekspertów z czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania pomiędzy instytucjami pomocy społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model opiera się na założeniu, że nie ma jednej optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin korzystających z pomocy społecznej a jedynie wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające ich specyficzne potrzeby. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy nie tylko z klientami i na ich rzecz, ale również pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu do pilotażu, który zapoczyna się w kwietniu bieżącego roku.
Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do dnia 05 marca 2019 r. Uwagi można składać wypełniając załączony formularz zgłaszania uwag i przesyłając na adres kskwiercz@rops-katowice.pl

 1. Model Kooperacje 3D
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Wykaz narzędzi Modelu Kooperacje 3D wraz z opisem zastosowania i statusem
 8. Narzędzie 1A: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje kultury – ocena zasobów
 9. Narzędzie 1B: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje rynku pracy – ocena zasobów
 10. Narzędzie nr 2: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 1
 11. Narzędzie nr 3: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 2
 12. Narzędzie nr 4: Wzór upoważnienia
 13. Narzędzie nr 5: Scenariusz spotkania inicjującego PZK
 14. Narzędzie nr 6: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników kooperantów w ramach PZK
 15. Narzędzie nr 7A: Karta usług kooperanta
 16. Narzędzie nr 7B: Karta usług kooperanta
 17. Narzędzie nr 7C: Karta usług kooperanta
 18. Narzędzie nr 7D: Karta usług kooperanta
 19. Narzędzie nr 7E: Karta usług kooperanta
 20. Narzędzie nr 7F: Karta usług kooperanta
 21. Narzędzie nr 7G: Karta usług kooperanta
 22. Narzędzie nr 7H: Karta usług kooperanta
 23. Narzędzie nr 8: Deklaracja przystąpienia do PZK – wzór
 24. Narzędzie nr 9: Ramowy Regulamin PZK – wzór
 25. Narzędzie nr 10: Scenariusz spotkania formalizującego PZK
 26. Narzędzie nr 11: Lokalny koszyk usług w formacie Excel
 27. Narzędzie nr 12: Scenariusz spotkania (kolejnego spotkania) PZK
 28. Narzędzie nr 13: Ewaluacja partnerskich zespołów kooperacyjnych – pytania ewaluacyjne
 29. Narzędzie nr 14: Przyjęcie wniosku – protokół
 30. Narzędzie nr 15: Karta działań w pracy socjalnej
 31. Narzędzie nr 16A: Kwestionariusz ewaluacji wstępnej współpracy (ex-ante)
 32. Narzędzie nr 16B: Kwestionariusz ewaluacji bieżącej współpracy (on-going)
 33. Narzędzie nr 16C: Kwestionariusz ewaluacji końcowej współpracy (ex-post)
 34. Narzędzie nr 17: Przewodnik po działaniach niezbędnych do zorganizowania pierwszego spotkania partnerów w ramach ZZK
 35. Narzędzie nr 18: Scenariusz pierwszego spotkania ZZK
 36. Narzędzie nr 19: Protokół posiedzenia ZZK
 37. Narzędzie nr 20:: Karta projektu socjalnego
 38. Narzędzie nr 21: Scenariusz drugiego i kolejnych spotkań ZZK

Formularz zgłaszania uwag